Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Reactie D66 Tiel op het rapport Berenschot Raadsvergadering 18 september 2019

D66 spreekt grote waardering uit voor de uitgebreide en praktische rapportage. Het rapport laat zich goed lezen, is overzichtelijk opgebouwd en biedt veel concrete aan-knopingspunten voor beleid. Dank daarvoor.

Vanuit het sociaal-liberale gedachtengoed wil ik wat langer stilstaan bij dit rapport, er staat nogal wat in…:

Opvallend is dat het rapport uitlegt, dat Tiel niet per definitie de centrumstad van de regio is. Dat geeft al meteen stof tot nadenken… Tiel heeft weliswaar de meeste voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur, onderwijs en werkgelegenheid, maar als het gaat om de openbare ruimte, toeristische aantrekkingskracht  en woningaanbod, zijn er meer gemeenten in het Rivierengebied die het goed of zelfs beter doen dan Tiel. Daarbij verhaalt het rapport van het grote ‘banentrekkende vermogen van Tiel’, maar tegelijkertijd wordt onze gemeente omschreven als een soort getto van laag opgeleide werklozen die ook nog eens de lasten moeten dragen van zorgkosten en culturele instellingen voor de rijkere buurgemeenten. Ik chargeer een beetje, maar dan let u ook goed op…

Een fors hogere druk op bij- of omscholing voor langdurig werklozen en een breder aanbod voor Nederlandse les aan anderstaligen, kunnen belangrijke impulsen zijn om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit, gekoppeld aan een mogelijke vestiging van een instelling voor HBO, maakt Tiel en de gehele regio een stuk aantrekkelijker.

D66 vindt  een versterkte samenwerking tussen Tiel en Culemborg noodzakelijk. D66 zei het al eerder: Eén gemeente Rivierenland, met over de grote steden en dorpen gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheden, heeft wat te vertellen en krijgt zaken voor elkaar. We spreken dan van ruim 100.000 inwoners. Zo’n gemeente telt mee, zowel provinciaal als landelijk. Partij voor de dieren en D66 in Buren zitten al in dezelfde denkrichting

De uitwerking van de sterke kanten van Tiel en de samenwerkingsgedachte die leidend moet zijn, wil de gehele regio uit de schaduw komen, vereist aanpak op verschillende gebieden. Berenschot is daar duidelijk over. Voor D66 is regionale samenwerking, waarbij Tiel vaker en strikter (lees: minder vrijblijvend en met de hulp van de provincie) de beweging naar de buren en de provincie moet maken, van evident belang. Tiel wordt met naam en toenaam genoemd in het bestuursakkoord van de provincie… Dat is niet zomaar, er liggen grote opgaven. Ik noem in dit verband: het uitbouwen van werkgelegenheid, het terugbrengen van het aantal mensen in een uitkeringssituatie of in de jeugdzorg, aanpak duurzaamheids-vraagstukken, ontsluiting van de regio en het versterken van toeristische waarden en logistiek, woningbouw. In een grote regio als het Rivierengebied kan Tiel dit niet alleen. Omliggende gemeenten moeten de urgentie gaan inzien, dat de gehele regio zich uit de markt prijst, als zij niet op genoemde punten bereid zijn samen op te trekken. De liefde moet van twee kanten komen…

Het rapport legt glashelder uit waarom Tiel het niet alleen kan. Vorige coalities in Tiel hebben al aanzetten gegeven tot lange-termijn-beleid en het versterken van de samenwerking. Berenschot wijst nadrukkelijk op continuïteit van beleid dat goed loopt. Beleid dus, voor de lange termijn: ambitie en krachtenbundeling door samenwerking. Doen we niets, dan wordt Tiel het gat in de donut van de regio…

De gemeenteraad van Tiel (en daarmee dus ook het college) én die van de omliggende gemeenten, zal ambitie moeten uitspreken en lef moeten hebben om de regio uit de schaduw te halen. Simpelweg, omdat de regio dit verdient. Niet het boetekleed aantrekken, niet wijzen naar de boze buitenwereld, maar uitbouwen van onze kwaliteiten. Maak een regionale raad met een regio-agenda en een lange-termijn-visie, beschrijf concrete doelen timmer flink aan de weg met wat je wil. Ik verwijs hier nog even naar de moties rond dit onderwerp die we enkele maanden geleden unaniem hebben aangenomen. U wordt aan alle kanten geholpen…

Een zwembad met vertier, minder zwerfvuil in de binnenstad of het beslechten van enkele conflicten met ondernemers, zijn klein bier, vergeleken met een paar grote opgaven waar we voor staan en die er echt toe doen. Logistiek, problemen in het sociaal domein en de Jeugdzorg moeten zo snel mogelijk aangepakt en regionale samenwerking is de ultieme noodzaak om als regio bij de provincie én landelijk in beeld te komen. En we moeten bouwen! Woningbouw om de broodnodige doorstroom op gang te brengen en bouwen in het duurdere segment om de regio aantrekkelijker te maken. Met een rekenrente van bijna 0% is dít het moment voor grote investeringen.

De meeste mensen willen kunnen kiezen uit verschillende typen woningen, zoeken rust of juist afleiding in culturele activiteiten, werken graag in de buurt van hun huis of willen een goede verbinding met elders. Daarbij is het ook prettig als onderwijs en zorg in voldoende mate in de directe omgeving te vinden zijn. Dit betekent dat we zuinig moeten zijn op onze voorzieningen.
Bijna 60% van onze inwoners komt oorspronkelijk van buiten de directe regio. We zijn blijkbaar erg aantrekkelijk voor mensen van elders, maar de groei stagneert…
Vanwege die aantrekkelijkheid moeten we de bovendien de vele honderden vrijwilligers koesteren. Dit zijn al die mensen die hun werk doen als mantelzorger, klusjesman bij verenigingen of keihard werken bij culturele activiteiten of evenementen. Zij geven smaak aan de stad, het dorp en de regio. We zullen veel meer inwoners moeten betrekken bij alles wat wij hier in dit huis bedenken. Ferenc van Damme heeft destijds in een zeer inspirerende bijeenkomst bewezen dat alles wat wij zónder de inwoners doen, doen wij tégen hen. Verder uitkleden van het mantelzorgcompliment of bezuinigen op cultuur en amateurkunst of waarderings-subsidies is de doodsteek voor onze kwetsbare samenleving. Onderwerpen als de omgevingswet, duurzaamheid, woningbouw en logistiek kúnnen we niet zonder inwoners gestalte geven.

Tiel kenmerkt zich door een vrij gunstige belastingdruk t.o.v. de regio. Als we die druk vertienvoudigen….komt die belastingdruk op Tielse huishoudens nog steeds gemiddeld uit! De kost gaat ook hier voor de baat uit. We zullen een periode de extra lasten voor lief moeten nemen, dat is nodig om te kunnen bouwen aan de gewenste toekomst. D66 zit ook niet te wachten op lastenverzwaring, laat dat duidelijk zijn, maar het is het een of het ander.
Vervolgens geeft Tiel 10 – 20% meer geld uit aan het sociaal domein dan omgevingsgemeenten. Tiel biedt wel de werkgelegenheid en de voorzieningen voor de regio, maar onze omgeving draagt niet bij. Is Tiel de suikeroom van de regio? Moeten we tolpoorten gaan plaatsen voor mensen die van onze voorzieningen gebruik willen maken? Nu lijkt zich een Tiel-exit af te tekenen, D66 waarschuwde hier al eerder voor. Tiel lijkt telkens meer het afhaalloket voor de regio! Niet alleenTiel, maar de regio heeft hier een probleem!

D66 roept op (we deden dit al vaker) om elk vergaderstuk, elk besluit, elke beleidsnota, te voorzien van een hoofdstuk over inwonerbetrokkenheid én over regionale samenwerking én zo mogelijk ook met een link naar de provincie. Dit zal de voortgang misschien wat vertragen, maar de kwaliteit gaat met sprongen vooruit.

Het procedurevoorstel een werkgroep in te richten, juicht D66 toe. Dan blijft het rapport niet op de plank liggen…
Een werkgroep is zo gemaakt, de voorzitter van de raad lijkt ons een geschikte kandidaat deze werkgroep ook voor te zitten. Volgende vergadering kan er al een voorstel liggen voor het proces waarmee we dit rapport handen en voeten gaan geven. D66 is van mening dat, pas wanneer de werkgroep van acquit is, het proces middels de normale rapportagecyclus kan worden bewaakt.

Tot besluit zegt D66: College en raad, ga de regio in, ga naar Arnhem en praat met provinciebestuurders en praat jezelf aan tafel bij de beleidsmakers in Den Haag. Op alle fronten is er voor alle partijen veel te winnen…! D66 hoort graag wanneer u op pad gaat en wat de resultaten zijn van uw overleg. Deze oproep geldt vooral voor de partijen die landelijke vertegenwoordiging hebben: organiseer je partijgenoten! Stel een plan op, timmer ermee aan de weg en ga het gesprek aan. Dit is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

28 september houdt D66 haar regiocongres in Zinder. U bent van harte uitgenodigd. Het thema is kans(-on)gelijkheid, hoe actueel wilt u het hebben!

Gepubliceerd op 22-09-2019 - Laatst gewijzigd op 22-09-2019