Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bloesemakkoord

In de Raadsvergadering van 24 april is door de coalitiepartijen D66, VVD, PvdA en CDA het Bloesemakkoord toegelicht. In dit coalitieakkoord staat ‘samen’ centraal de komende vier jaar.

Samen met de inwoners van Tiel: hun betrokkenheid wordt opgezocht, gestimuleerd én gefaciliteerd. Ook wordt het wijk- en buurtgericht werken verder uitgebouwd. Wij maken daar structureel geld voor vrij.

Samen met maatschappelijke partners: ook zij moeten de omslag gaan maken naar vraaggericht maatwerk leveren in zorg, welzijn en wonen. Samen kunnen we die omslag tot stand brengen.

Samen met de gemeenteraad: de volksvertegenwoordiging van Tiel. In deze periode willen wij het dualisme verder vorm geven, zodat de raad ook zijn kaderstellende rol optimaal kan uitoefenen.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat er grote opgaven liggen én zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat wij met elkaar de omslag kunnen maken, kansen kunnen creëren en benutten en negatieve effecten voor de samenleving kunnen minimaliseren. De bloesem van 2014 wordt een rijke oogst in 2018.

Gepubliceerd op 24-04-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018