Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 mei 2021

Maart 2022…het stemlokaal komt naar u toe!

Als het aan D66 Tiel ligt, gaat onze gemeente bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 een mobiel stemlokaal inzetten.

Vooral in onze buitengebieden: Zennewijnen en Kapel-Avezaath, maar ook rond het spitsuur bij het station, vinden wij het zinvol dat stemmen voor de gemeenteraad eenvoudiger wordt. Tiel kent een vrij laag opkomstpercentage en D66 vindt dat zoveel mogelijk kiezers in de gelegenheid moeten worden gebracht om hun stem uit te brengen.

Door een bus die is omgebouwd tot stemlokaal in te zetten, verleent de gemeente een extra service aan inwoners die anders met veel meer moeite zouden moeten stemmen.
De ambtelijke organisatie studeert op dit moment op onze motie (die raadsbreed werd ondersteund!), zodat de raad er bij de Perspectievennota een besluit over kan nemen.

Hierbij de tekst van de motie:

Motie Vreemd aan de agenda van de raad

De raad van de gemeente Tiel, in vergadering bijeen d.d. 27 maart 2021

Onderwerp Mobiel stemlokaal

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Tiel,

gelet op:
• het gemiddeld lage opkomstpercentage in de gemeente Tiel bij verkiezingen,
• de wens van de raad meer inwoners te betrekken bij de lokale politiek,
• de gemeente goede service wil verlenen aan haar inwoners,

overwegende dat:
• de gemeente zo veel mogelijk inwoners in de gelegenheid moet stellen hun stem uit te brengen,
• de gemeente baat heeft bij een hoog opkomstpercentage,
• de gemeente het signaal afgeeft dat stemmen belangrijk is,

roept het college op;
• te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn een mobiel stemlokaal in gebruik te hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022,
• te onderzoeken welke kosten een mobiel stemlokaal met zich meebrengt,
• de raad vóór het aanstaande zomerreces te informeren over de resultaten van dit onderzoek

en gaat over tot de orde van de dag.