Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 oktober 2020

Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten?

Deze week verscheen een persbericht van de Gelderlander en de gemeente Tiel over de aankoop van voormalig winkelcentrum Kwadrant door VDU uitzendorganisatie. Kwadrant is een van de locaties die wordt onderzocht als mogelijk grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten.

Al langer bestaan er in onze gemeente plannen om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren, maar de oppositiefracties

GroenLinks Tiel, ProTiel, CDA Tiel, ChristenUnie Buren Tiel, D66 Tiel en Kleurrijk zijn overvallen door de berichtgeving.

De gemeenteraad moet namelijk nog een oordeel vormen over de uitvoering van huisvesting voor arbeidsmigranten. In een uitgebreide nota, waarin het college de plannen uiteen zet en de raad om toestemming vraagt, staat dat de gemeente al bezig is met het zoeken naar geschikte locaties en er ook al enkele op het oog heeft. Om vroegtijdig protest van omwonenden te voorkomen, maakt het college de locaties pas bekend wanneer de plannen concreet en volledig uitgewerkt zijn….”Pas dan is een goed gesprek met omwonenden mogelijk en zinvol”, aldus het college…D66Tiel heeft daarom het initiatief genomen om samen met de andere oppositiepartijen vragen te stellen (ex. art.41) aan het college van B&W van Tiel.Hieronder onze vragen:Geacht college,

Naar aanleiding van het persbericht van de gemeente Tiel en het artikel in De Gelderlander van 8 oktober j.l. over de aankoop van panden en grond op voormalig winkelcentrum Kwadrant door VDU uitzendorganisatie, als ook het gemis aan informatie en transparant handelen van het college, hebben bovenstaande fracties de volgende vragen:

1. De mogelijke locaties voor de vestiging van een complex voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten is de gemeenteraad in vertrouwen en onder geheimhouding (o.g.v. art. 55 Gemeentewet juncto art. 10 Wet Openbaarheid Bestuur) medegedeeld. Is het u bekend op welke wijze en wanneer de redactie van De Gelderlander aan de locatie Kwadrant is gekomen?

2. Wanneer en op welke wijze heeft VDU uitzendorganisatie de (eventuele) aankoop van grond en panden op voormalig winkelcentrum Kwadrant kenbaar gemaakt?

3. Kan VDU uitzendorganisatie op enigerlei wijze kennis hebben genomen van, de in vertrouwen en onder geheimhouding met de raad gedeelde mogelijke locaties in de gemeente Tiel voor, grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten?

4. Heeft de gemeente Tiel grondposities op of nabij (grenzend aan) voormalig winkelcentrum Kwadrant?

5. Voor welke voorzieningen dient de gemeente Tiel zorg te dragen indien op voormalig winkelcentrum Kwadrant woningen worden gebouwd en parkeergelegenheid wordt aangelegd?

6. Is voor de bouw van woningen en/of grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op voormalig winkelcentrum Kwadrant een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk?

7. Op welke wijze is het college voornemens bij mogelijk andere locaties voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten een proactieve strategie te hanteren?

8. Kan en wil het college aangeven waarom er geheimhouding ligt (de facto: ‘lag’) op mogelijke locaties voor de huisvesting van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten?

9. Kan en wil het college aangeven waarom er geheimhouding ligt (de facto: ‘lag’) op mogelijke locaties voor de huisvesting van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, anders dan het voorkomen van mogelijk maatschappelijke onrust?

10. Is de oprichting van een regionale beheersstichting voor de huisvesting van arbeidsmigranten, met een cofinanciering van €13.750 (nieuwsbrief voor de raad van 29/9 j.l.), nog wel gewenst, wanneer het complex voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Tiel wordt gerealiseerd?

11. In hoeverre zet VDU met de aankoop van de grond de gemeente onder druk?

12. Is er een risico dat VDU een schadeclaim gaat indienen bij niet doorgaan van het plan?

13. Heeft de gemeente verwachtingen gewekt bij VDU voor deze plek (i.c. voormalig winkelcentrum Kwadrant)?

14. Bent u van mening dat het slagen van de centrale huisvesting van arbeidsmigranten in Tiel afhankelijk is van de samenwerking met VDU uitzendorganisatie? Zo ja, in hoeverre worden de andere locaties nog serieus door het college overwogen nu VDU uitzendorganisatie deze aankoop heeft gedaan?

In afwachting van uw beantwoording, vriendelijke groet,

T. Zuidema
Fractievoorzitter D66 Tiel

P. Elferink
Fractievoorzitter ProTiel

Yvonne Son-Stolk
Fractievoorzitter CDA

Ü. Sözen
Fractievoorzitter GL

M.Koning
Fractievoorzitter CU

V. Latumahina
Fractievoorzitter Kleurrijk